4. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

• Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras) efter maximalt 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen).

• Vi sparar dina Trafikuppgifter för att administrera fakturering generellt sett till dess att vår fordran på dig är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra några invändningar mot faktureringen. När det gäller en obetald faktura sparas uppgifterna till dess att fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 18 månader, förutom de uppgifter som krävs för att följa lagkrav enligt bokföringslagen.

• Kreditupplysningsinformation raderas efter maximalt 3 månader från inhämtande.

• Ärendehistorik från supportärenden raderas efter maximalt 36 månader från kontakten.

• För att kunna avhjälpa eventuella fel på den tjänst du har beställt och förbättra tjänstens funktioner sparar vi uppgifter i maximalt 6 månader.

• För det fall vår kundservice spelar in samtal för utbildningsändamål när du är kontakt med dem, sparas dessa samtal i maximalt 30 dagar.

• För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva tjänsteerbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser sparas uppgifter om din användning av våra tjänster i maximalt mellan 12-36 månader från behandlingens påbörjande.

• För att kunna begränsa skada från och förhindra internetbedrägerier samt spridning av skadlig kod (virus, trojaner, m.m.), sparar vi i tre veckor IP-adresser. Under samma tid sparar vi även sådana uppgifter för att undvika överbelastning och kontinuerligt kunna öka kapaciteten för tjänsten och förbättra tjänstens funktioner. Sådan information sparas även efter riktad begäran av behörig myndighet i maximalt 6 månader för att i samarbete med brottsbekämpande myndigheter kunna spärra hemsidor för att motverka barnpornografibrott.

• De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella lagen kräver.


Tillbaka