5. Till vem lämnas uppgifterna ut?

Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av information om dig till andra vilket vi närmare beskriver nedan.

Andra bolag inom Tele2-koncernen

Eftersom vi inom vår koncern har koncerngemensamma funktioner kan dina personuppgifter lämnas ut till andra bolag inom koncern. Sådana bolag kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och annan marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Sådana leverantörer kan till exempel vara leverantör av tekniska plattformar (outsourcing), kundsupport, marknadsanalysföretag, servicetekniker och installatörer, säljagenter och återförsäljare, kommunikationsoperatörer och stadsnät samt fastighetsägare och andra nätägare. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet.

Överföring till leverantörer i tredje land

Några av våra leverantörer har delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES området (så kallade ”tredje land”). En anledning till detta kan vara att tillhandahålla oss dygnet runt support. För det fall vi överför dina personuppgifter till leverantörer i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsreglering. Vi ser då till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

För dig som har gruppavtal genom din förening eller fastighetsägare

Om din förening eller fastighetsägare har ett gruppavtal med oss och du har beställt en tjänst och använt grupprabatten kan vi komma att lämna ut uppgift om att du har beställt tjänst som omfattas av gruppavtalet till din förening eller fastighetsägare.

Myndigheter och Räddningstjänst

Vi lämnar ut dina personuppgifter:
• Till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut.

• Till polis och räddningstjänst vid samtal till SOS Alarm.

Rättighetsinnehavare enligt upphovsrättslagstiftningen

Vi lämnar ut dina personuppgifter till rättighetsinnehavare. Detta kan dock endast ske efter beslut från domstol enligt IPRED-lagen vid upphovsrättsintrång, exempelvis olaglig fildelning av film eller musik. I sådana fall kan namn/adress avseende IP-nummer komma att lämnas ut. Utlämning av uppgifter i sådant fall kräver beslut av domstol samt tillräcklig bevisning.

Tjänsteleverantörer eller andra operatörer som tillhandahåller eller medverkar till tillhandahållande av tjänster

När du ringer med oss till en mottagare i en annan operatörs nät, till exempel vid utlandssamtal (internationell roaming), kan vissa uppgifter som exempelvis telefonnummer, SIM-kortnummer och telefonens serienummer komma att behöva lämnas ut till den operatören för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten.

Övriga

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till närstående bolag och samarbetspartners som till exempel underlag för nummerupplysning till utomstående (dvs. nummerupplysningsföretag).


Tillbaka