1. Behandling av personuppgifter och till vem dessa lämnas ut till

Fastighetsägaren är införstådd med att de uppgifter om Kontaktpersoner som lämnas under Fastighetsägarens avtal med oss (Avtalet), såsom Kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer, kommer att behandlas av Boxer, av andra företag inom vår koncern och av de leverantörer som tillsammans med Boxer tillhandahåller service, installation och felavhjälpning av de tjänster som Boxer erbjuder Fastighetsägaren enligt Avtalet (Tjänsten). Uppgifterna behandlas i den omfattning det behövs för att administrera Tjänsten, för support och felavhjälpning, för fullgörelse av Avtalet i övrigt och för att hålla Fastighetsägaren informerad om viktiga förutsättningar och omständigheter relaterade till Tjänsten samt för att fullgöra sina förpliktelser eller ta tillvara sina rättigheter enligt vid var tid gällande lag. Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för Boxers tillhandahållande av Tjänsten till Fastighetsägaren. Om Boxer inte kan utföra en sådan behandling av Kontaktpersonens uppgifter kan begränsningar av Boxers möjlighet att tillhandahålla Tjänsten uppstå. Sådana begränsningar ger inte Fastighetsägaren rätt till nedsatt betalningsskyldighet eller rätt att häva Avtalet.

Boxer och andra företag inom Tele2-koncernen kommer även att använda uppgifterna till att skicka information om olika erbjudanden i syfte att hålla Fastighetsägaren informerad om våra tjänster. Sådan behandling baseras på en intresseavvägning där Boxer berättigande intressen är att marknadsföra sina befintliga eller nya tjänster till Fastighetsägare.

Fastighetsägaren åtar sig att för Boxers räkning informera Kontaktpersoner om ovanstående personuppgiftsbehandling i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning inklusive om konsekvenserna, som framgår ovan, av att inte medge att Boxer ska utföra sådan behandling.


Tillbaka