2. Vad används uppgifterna till?

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

(1) behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,

(2) behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),

(3) Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Boxer och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller

(4) i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.
För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.
Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

Tillhandahållande av tjänster

Ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster och produkter– till exempel för att säkerställa drift och support av våra tjänster och för att koppla fram ett samtal eller e-post till mottagaren. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller avtal när du kontaktar vår Kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. I vissa fall spelar vi även in samtal vid avtalets ingående för att säkerställa vårt avtal.

Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Om vi inte kan utföra sådan behandling kan vi inte tillhandahålla tjänsterna men din betalningsskyldighet kvarstår under avtalstiden.

Annan kommunikation om tjänster

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel för att tillhandahålla dig serviceinformation och uppdateringar av tjänsterna för att din tjänst ska fungera så bra som möjligt. Vi behandlar även personuppgifter när vi är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster. När du ringer till vår Kundservice, kan samtalet komma att spelas in och om du chattar med vår Kundservice kan texterna analyseras.

Vi behandlar även uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, exempelvis genom att du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat till dig.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra tjänster och dess tillgänglighet samt för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt för att vi på så vis ska kunna erbjuda dig bästa service. För detta ändamål kan vi komma att använda dina Kunduppgifter som till exempel ditt namn, kundnummer, e-postadress, telefonnummer, vad du har för tjänst och om tjänsten används. I de fall vi behöver använda dina Trafikuppgifter för detta ändamål kommer vi att separat hämta in ett samtycke från dig.

Utveckling av tjänster

Ändamål

Vi behandlar data för att utveckla, optimera och hantera vår verksamhet i form av våra tjänster, produkter och nät samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att optimera våra tjänster, produkter, nät och processer för att långsiktigt tillgodose de bästa tjänsterna till våra kunder. För att tekniskt kunna utveckla våra tjänster kan vi komma att använda Kunduppgifter som till exempel signalstyrka, typ av uppkopplade enheter och frekvensband. För övrig utveckling av tjänster kan vi använda oss av viss pseudonymiserad användardata (till exempel kön, ålder och tittande på olika tv-kategorier). I de fall vi behöver använda Trafikuppgifter för detta ändamål kommer vi att separat hämta in ett samtycke från dig.

Direktmarknadsföring

Ändamål

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, mms, telefon, epost och via vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya tjänster. För detta ändamål kan vi komma att använda Kunduppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer, demografiuppgifter (såsom kön, ålder och storleken på den stad du bor i), vilken tjänst du har samt viss användardata (som till exempel tittande på olika tv-kategorier). I de fall vi behöver använda Trafikuppgifter för detta ändamål kommer vi att separat hämta in ett samtycke från dig.

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Ändamål

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra tjänster, produkter och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal (Kunduppgifter) och rättlig förpliktelse (Trafikuppgifter).

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Om vi inte kan utföra sådan behandling kan vi inte tillhandahålla tjänsterna men din betalningsskyldighet kvarstår under avtalstiden. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är till exempel IP-adresser, typ av uppkopplad enhet och trafikmängd.

Efterlevnad av lagar

Ändamål

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen, på begäran av brottsbekämpande myndighet utlämnande av information om exempelvis vem som använder en viss IP-adress vid en viss tidpunkt eller utlämnande av telefonnummer (i de fall du har en telefonitjänst) till SOS Alarm vid nödsamtal.

För dig som har Boxer Tv Hub

En funktion i Boxer Tv Hub bygger på att kunna lyfta fram innehåll som ska kunna anpassas efter hushållets tittarvanor. För att hushållet ska kunna få rekommendationer på innehåll som baseras på exempelvis vad hushållet tittat på tidigare så kommer viss användardata att lagras, exempelvis:

• Vilka typer av program hushållet tittar på,
• Vilken tid på dygnet man tittar på olika program,
• Hur man använder tjänsten, t.ex. om man pausar eller spolar i programmen,
• Om man brukar hoppa över reklamavbrott.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Den ovan beskrivna behandlingen är en del av den beskrivna tjänsten och är därför en förutsättning för vårt tillhandahållande av tjänsten. Om vi inte kan utföra sådan behandling kan vi inte tillhandahålla tjänsten men din betalningsskyldighet kvarstår under avtalstiden.

För dig som har en playtjänst

För att leverera vår playtjänst till dig på ett korrekt sätt, inklusive att övervaka så att tjänsten fungerar samt supportera dig när det behövs, behöver vi samla in, lagra, använda och på annat sätt behandla viss information om dig och din enhet. För detta ändamål behandlar vi exempelvis följande uppgifter:

• uppgifter om din enhet exempelvis i form av namn, modell, operativsystem och upplösning,
• ditt kundnummer, och
• viss användardata, exempelvis vilka tv-kategorier och/eller innehåll du önskar titta på och om du pausar eller spolar i programmen.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Den ovan beskrivna behandlingen är en del av den beskrivna tjänsten och är därför en förutsättning för vårt tillhandahållande av tjänsten. Om vi inte kan utföra sådan behandling kan vi inte tillhandahålla tjänsten men din betalningsskyldighet kvarstår under avtalstiden.


Tillbaka